OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Republika Srbija
OPŠTINA LEBANE
Opštinska uprava
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-
pravne, komunalno-građevinske, stambene
i inspekcijske poslove
Poslovi zaštite životne sredine
06 Broj 501-18/1
16.03.2017.god.
L e b a n e
OBAVEŠTENjE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ a.d., ul. Takovska br.2 iz Beograda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA – „Modernzacija bazne stanice mobilne telefonije „LEBANE“ – LE05, LEH05, LEU05, LEL05“, na kat. parceli br.2580/1 KO Lebane, na teritoriji opštine Lebane.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br.18 Opštinske uprave Lebane, ul. Cara Dušana br. 116, u periodu od 20.03.2017. do 30.03.2017.god.u vremenu od 10,00h do12,00h. Uz zahtev je priložena Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „LEBANE“ – LE05, LEH05, LEU05, LEL05, izrađena od strane ovlašćenog pravnog lica „Labing“ d.o.o. iz Beograda, ulica Bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića 68.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, 135/04 i 36/09).
Savetnik
Mihajlo Janković

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*