OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

LEBANE

Republika Srbija
Opštinska uprava Lebane
Odeljenje za urbanizam, imovinsko- pravne
komunalno-građevinske, stambene
i inspekcijske poslove
Poslovi zaštite životne sredine
06 Broj 501-11/3
18.03.2019 .god.
L e b a n e

OBAVEŠTENjE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta, TTP „WORLDFOOD” DOO Konjino, Konjino, Lebane, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rashladno skladište – hladnjača“ u ulici Nikole Tesle br. 20, na kp br. 725/2 KO Lebane, na teritoriji opštine Lebane.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 18 Opštinske uprave Lebane, ul. Cara Dušana br. 116, u periodu od 10,00h do12,00h, od 19.03.2019. do 29.03.2019.god.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br. 135/04 i 36/09).

                Savetnik
              Mihajlo Janković

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*