Zapošljavanje – transparentno i objektivno

LESKOVAC

 Usvajanjem niza zakonskih akata u okviru procesa reforme javne uprave u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, promenjeni su uslovi pod kojima možete da postanete javni službenik – kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Državna uprava krenula je sa primenom prakse i pravila koje privatni sektor već ima. Definisani su kriterijumi koje moraju da budu ispunjeni u procesu zapošljavanja, kako bi građanima na usluzi bili dobri službenici. O kakvim kriterijumima je reč, više u izveštaju koji sledi.


Reforma javne uprave postavila je uslove da zapošljavanje i napredovanje državnih službenika bude transparentno i objektivno, te da odabrani kandidati moraju da poseduju određeno znanje, sposobnosti i lične osobine potrebne za uspešno obavljanje poslova. Šta to u praksi znači objašnjava Dragana Janković, pomoćnica direktora Službe za upravljanje kadrovima, koja ističe da se proces selekcije sastoji iz četiri faze kroz koje se proveravaju opšte i posebne funkcionalne, kao i ponašajne sposobnosti kandidata. Drugim rečima, proverava se, pored stručnosti, orijentacija ka učenju i promenama, sposobnost izgradnje međuljudskih odnosa, digitalna pismenost, savesnost, dok se u četvrtoj fazi selekcije sprovodi intervju pred komisijom.

Dragana Janković, pomoćnica direktora Službe za upravljanja kadrovima zadužena za Sektor za odabir i razvoj kadrova kaže da, ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koji su u nadležnosti tog organa isporučuje brže, efikasnije i u perspektivi
omogućava bolji kvalitet života svakog građanina.

Zakonom su uspostavljena i osnovna načela karijernog službeničkog sistema za zaposlene u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. U okviru projekta koji je sprovodio Savet Evrope, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom
državne uprave i lokalne samouprave, aktivno učestvuje 50 opština. U ukupnim aktivnostima projekta biće obuhvaćeno 170 gradova i opština u Srbiji, kaže Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

 Ja lično verujem da, nakon što mnoge opštine obnove sastav svojih opštinskih veća i na jesen novi opštinski odbornici zauzmu svoja mesta nakon održanih lokalnih izbora – da će ovo biti dobar trenutak za nove gradonačelnike i nove opštinske odbornike da kažu „Idemo sada u
sprovođenje preporuka koje su na stolu”. Ove preporuke, međutim, nisu sačinjene u Strazburu ili ovde u Beogradu, u Kancelariji Saveta Evrope. Ne, sačinili su ih stručnjaci na terenu, zajedno sa stručnjacima za ljudska prava i ljudske resurse u gradovima i opštinama, tako da imaju jak stepen „vlasništva“, u velikoj meri zaista dolaze sa lokala; postoje zapravo prilagođeni planovi za svaku opštinu i grad u Srbiji sa kojima radimo

Projekat je u dva navrata finansiran iz sredstava Evropske unije i Saveta Evrope – sa 2 miliona evra tokom 2016. i 2017. godine, a potom duplo više tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo 2018. godine – 4 miliona evra. Zakonskim rešenjima ispunjene su osnovne pretpostavke za
profesionalizaciju, depolitizaciju, karijerni razvoj, napredovanje u službi i stručno usavršavanje na lokalnom nivou vlasti.

M.

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*