Plamenjača šljive: Kako je neutralisati?

LESKOVAC

Fiopatogena gljiva Polistigma rubrum, prouzrokovač plamenjače šljive, bolesti poznate i kao crvena pegavost lista šljive, prezimi u opalom lišću. Ovo je saprofitska faza u razvoju patogena, kada se obrazuju askusi sa akosporama, a infekcije lisne mase ostvaruju askospore koje se oslobađaju iz prezimelog lišća u vlažnim uslovima. Tokom vegetacije odvija se parazitska faza razvoja patogena. U toku parazitske faze obrazuju se piknidi sa piknosporama. Ostvarivanje infekcije i širenje bolesti zavisi od razvoja gljive u toku saprofitske faze. Kao posledica infekcije ostvarene askosporama, na zaraženim listovima dolazi do pojave pega različite veličine, koje su u početku hlorotične, odnosno žute boje, kasnije dobijaju narandžastu i na kraju crvenu boju. Sa lica lista pege su neznatno ispupčene, dok su sa naličja udubljene. Na jednom listu može se uočiti veći broj pega, a njihovim spajanjem biva zahvaćena veća površina lista. Usled intenzivnijeg napada patogena dolazi do prevremenog opadanja lišća, vitalnost voćaka slabi, plodovi ostaju sitniji, često opadaju. Napadnuti mladari se teško oporavljaju, cvetni pupoljci se slabije obrazuju. Tek formirana lisna masa, listovi u razvoju, su najosetljiviji na plamenjaču.
Hemijske mere zaštite sprovode se od početka listanja. S obzirom da padavine stvaraju povoljne uslove za ostvarivanje infekcije i dalji razvoj bolesti, tretman treba sprovesti preventivno, pre najavljenih padavina i stvaranja povoljnih uslova. Suzbija se istovremeno sa prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća, primenom registrovanih fungicida kontaktnog mehanizma delovanja. Broj i dinamika izvođenja tretmana zavisi od uslova sredine koji pogoduju patogenu.
S obzirom da patogen prezimljava u opalom lišću, preporučuju se nepesticidne, mehaničke mere koje se odnose se na sakupljanje i uništavanje opalog lišća, kao i agrotehničke mere, odnosno zaoravanje opalog lišća u jesenjem periodu, a sve u cilju smanjenja inokuluma za narednu vegetaciju.

Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*