Socijalna zaštita u Vlasotincu

VLASOTINCE
Problem socijalne zaštite ne samo u opštini Vlasotince, već i šire, u poslednje vreme je veoma ozbiljan problem, jer mnogo je onih koji kucaju na vrata socijalnih ustanova sve u nadi da dobiju pomoć. Međutim, među njima je mnogo (ne)opravdanih zahteva, ali to je, nažalost, stvarnost današnjeg stanja i vremena u kome se živi.
O problemima socijalne zaštite za Novu Našu reč govori Boban Petrović, član Opštinskog veća u vlasotinačkoj opštini zadužen za oblast socijalne zaštite, koja je izuzetno važna i osetljiva u mnogim segmentima života.

  • Svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, imaju pravo na socijalnu zaštitu u skladu sa zakonom, u visini, pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom i u skladu sa materijalnim mogućnostima opštine. Prava na socijalnu zaštitu obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom, s tim što su prava utvrđena ovom odlukom vezana za ličnost i ne mogu se prenositi, – upoznaje nas, Boban Petrović, većnik u opštini Vlasotince zadužen za oblast socijalne zaštite, sa činjenicom ko može biti korisnik prava na socijalnu zaštitu.

NNR: – Objasnite nam podrobnije, ko sve može biti korisnik socijalne zaštite ?

Petrović:- Korisnik prava na usluge socijalne zaštite i mere materijalne podrške jeste pojedinac, odnosno porodica koji se suočava sa preprekama u zadovoljenju potreba, usled čega ne može da dostigne ili održi kvalitet života, ili koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a ne može da ih ostvari svojim radom, prihodom od imovine ili drugih izvora.

NNR: – Na koji način se obezbeđuju potrebna sredstva za korisnike socijalne zaštite ?

Petrović:- Sredstva za obavljanje delatnosti socijalne zaštite su u nadležnosti lokalne samouprave i obezbeđuju se u budžetu opštine Vlasotince. Sredstva za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite mogu se pribavljti putem donacije, kao i ustupanjem imovine, osnivanjem zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom. Inače, sredstva za obezbeđivanje prava na usluge socijalne zaštite obezbeđuju se iz namenskih transfera Republike Srbije, a u skladu sa članom 207.Zakona o socijalnoj zaštiti Uredbom o namenskim transferima.

NNR: – Koje su svrhe usluge socijalne zaštite ?

Petrović:- Usluge socijalne zaštite su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanje ili ublažavanje rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranja mogućnosti da samostalno žive u društvu.
NNR: – U skladu sa članom 40. Zakona o socijalnoj zaštiti opština Vlasotince ima obavezu da obezbedi određene grupe usluga socijalne zaštite. Na koje se to, konkretno, odluke odnosi ?

Petrović:- To su dnevne usluge u zajednici, usluge smeštaja, usluge podrške za samostalan život i savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.

NNR: – Da li nam možete reći nešto više o dnevnim uslugama u zajednici i broj korisnika koji su koristili ovaj vid usluga ?

Petrović:- Naša opština obezbeđuje pravo na sledeće dnevne usluge u zajednici, i to:

  • pomoć u kući za odrasla i starija lica gde smo imali 93 korisnika,
  • pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju – 13 korisnika,
  • dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju – 19 korisnika,
  • dnevni boravak za odrasla i starija lica i
  • lični pratilac deteta – ovo je nova usluga

NNR: – Ko sve može biti korisnik usluga pomoć u kući, koja, inače, treba da bude realizovana u budžetskoj 2019.godini ?

Petrović:- Korisnici ove usluge su lica starija od 65 godina koja žive sama u domaćinstvu ili sa drugim licima nesposobnim za pružanje pomoći i odrasla lica sa hroničnim oboljenjima, koja su teže ili teško pokretna bez obzira na starosnu granicu u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje socijalne zaštite.

NNR: – Koja je svrha usluga dnevnog boravka ?

Petrović:- Svrha usluga dnevnog boravka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održavanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život. Sama usluga dnevnog boravka se realizuje kroz osmišljene programe, ali samo u planiranim i ograničenim vremenskim periodima.

NNR: – A, ko sve može biti korsinik dnevnog boravka ?

Petrović:- Usluge dnevnog boravka dostupne su deci i mladima sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama, koji imaju potrebu za dnevnom negom, nadzorom i podrškom u održavanju i razvijanju potencijala na način koji ne ometa njihovo školovanje, zatim odraslima sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama, koji imaju potrebu za dnevnom negom i nadzorom, i podrškom u održavanju i razvijanju njihovog potencijala, i još odraslim i starijim licima kojima je potrebna dnevna nega i nadzor.

NNR: – Uveli ste nove kategoriju u Odluci o socijalnoj zaštiti, a to je lični pratilac deteta ?

Petrović:- Tako je. Ovu uslugu neposredno pruža lični pratilac deteta kroz aktivnosti koje se planiraju i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta, u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, oblačenja, hranjenja i komunikacije sa drugima. Ova usleuga se može koristiti do kraja redovnog školovanja uključujući završetak srednje škole.

NNR: – U odeljku 2. govori se o Uslugama smeštaja. O čemu se tu zapravo radi ?

Petrović:- Usluge smeštaja obezbeđuju korisniku smeštaj, osiguravaju mu bezbednost, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugima i iznalaženje održivih rešenja za kriznu situaciju, dok se ne utvrdi odgovoravajući oblik zaštite ili obezbeđivanje u mestu prebivališta.
Opština Vlasotince predviđa sledeće usluge smeštaja:

  • Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i starija lica i ovaj oblik smeštaja predviđen je za tekuću 2019.godinu
  • Predah usluga – kao nova usluga

NNR: – Koja sve lica mogu biti korisnici usluga smeštaja u prihvatilišta za odrasla i starija lica i koja je svrha ovih usluga ?

Petrović:- Korisnici usluge privremenog smeštaja u prihvatilišta su odrasla i starija lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince, a svha ovih usluga predaha je kratkoročni i povremeni smeštaj deteta sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj čime se pruža podrška kako deteu tako i poodici deteta u održavanju i podizanju kvaliteta njihovog života s ciljem ostanka deteta u porodici.

NNR: – U donetoj Odluci o socijalnoj zaštiti predvideli ste i usluge podrške za samostalni
život ?

Petrović:- Jesmo. Usluge podrške za za samostalan život, takođe, obezbeđuje opština Vlasotince i u tom delu predviđena nova usluga za odrasle u vidu personalne asistencije, čija je svrha pružanje odgovoravajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

NNR: – Kome su sve dostupne usluge personalne asistencije ?

Petrović:- Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom, kojima je utvrđena potreba za prvim ili drugim stepenom podrške, koji ostvaruje pravo na uvećani dodatak na tuđu negu i pomoć, imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, radno su angažovani ili aktivno uključeni u rad različtih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno, uključeni su u nredovni iči obrazovni program.

NNR: – Šta pružaju savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge ?

Petrović:- Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pružaju se kao vid pomoći pojedincima i porodicama radi utvrđivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život, i u ovom delu predviđene su: socijalno-edukativne usluge, terapijske usluge, medijacija, savetodavne usluge , kao i mobilni tim za hitne slučajeve.

NNR: – Koji je iznos sredstva bio opredeljen za socijalnu pomoć u 2018.godini, a koliko je sredstava odobreno za 2019.godini. Da li se odobrenim sredstvima mogu podmiriti svi zahtevi svima onima koji traže pomoć ?

Petrović:- U prethodnoj 2018.godini za socijalna davanja bilo je izdvojeno 44.526,753 dinara. Za 2019. godini u kojoj smo već uveliko zakoračili iznos sredstva uvećan je za nešto više od četiri miliona i iznosi 48.604.000 dinara. Sama činjenica da su sredstva značajno uvećana, najbolje govori o brizi naše lokalne samouprave za sve one kojima je potrebna socijalna pomoć. Da su sredstva mnogostruko veća, ne verujem da bi smo mogli sve zahteve da ispunimo, jer mnogo je onih koji na osnovu zakona i propisanih normi nemaju pravo na socijalnu zaštitu. U svakom slučaju naše nadležne službe, kao i do sada strogo će se držati propisanih zakona u delu socijalne zaštite sve u želji da socijalna pomoć ide tamo gde je najpotrebnija i gde su ispunjeni svi uslovi predviđeni propisanim zakonima – uverava nas Boban Petrović, član Opštinskog veća u opštini Vlasotince, zadužen za resor socijalne zaštite.


Članom 50. predviđena
VANREDNA NOVČANA POMOĆ
U okviru Odluke o socijalnoj zaštiti, članom 50.predviđena je ,,Vanredna novčana pomoć”. Ko ima pravo i koji je uslov za dobijanje varedne novčane pomoći ?

  • Pravo na vanrednu novčanu pomoć mogu ostvariti: porodice u kojima nesrećnim slučajem nastupi smrt ili više članova porodičnog domaćinstva, zatim pojedinac koji se razboli od teške bolesti, odnosno porodice čiji se član razboli od teške bolesti i pojedinci i porodice u drugim izuzetnim situacijama po oceni stručnog tima Centra. Pravo na vanrednu novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom u toku godine, bez obzira na osnov – objašnjava Boban Petrović, član Opštinskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite u opštini Vlasotince.

Tekst i foto: Vlastimir Stamenković

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*