Razgovor s povodom: Kako do budžeta grada Leskovca?

LESKOVAC

U toku je priprema budžeta grada Leskovca za 2022. godinu. Šta ona podrzumeva i kako se uopšte kreira i donosi budžet, razgovаrali smo sa načelnikom Gradske uprave Milošem Cvetanovićem

NNR: Kakva je procedura za donošenje novog budžeta po zakonu?

MILOŠ CVETANOVIĆ: Avgust je najbolje vreme za pripremu budžet imajući u vidu da je po budžetskom kalendaru organ za finansije nadležan da do 1. avgusta dostavi Uputstvo za pripremu Nacrta budžeta koje dobija iz Ministarstva finansija i u skladu sa tim priprema nacrt budžeta svim korisnicima budžeta. Ovo je period kada građani treba da se aktivno uključe u predlaganje i izradu onih projekata za koje smatraju da su bitni kako bi se našli u budžetu za sledeću godinu.

NNR: Prošle godine su se u nekim opštinama žalili da je to uputstvo kasnilo, verovatno zbog korone i svih tih događaja. Da li je ove godine uputstvo stiglo na vreme?

MILOŠ CVETANOVIĆ:
Jeste, stiglo je u roku, a mislim da je i prošle godine sve bilo u redu kod nas. Poštuju se rokovi budžetskog kalendara.

NNR: Šta se dalje dešava, posle dobijanja uputstva?

MILOŠ CVETANOVIĆ: Posle toga direktni korisnici budžeta lokalne vlasti dostavljaju predloge finansijskog plana lokalnom organu nadležnom za finansije. Tu je rok 1. septembar i sadrži plan za budžet za narednu godinu i plan za naredne dve fiskalne godine koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci u tekućoj godini.
Inače, direktni budžetski korisnici su skupština grada, gradonačelnik, gradsko veće, gradsko pravobranilaštvo i gradska uprava.

NNR: Da li se svi njihovi predlozi usvajaju ili nešto ostane za drugi put?

MILOŠ CVETANOVIĆ: Dosadašnje iskustvo pokazuje da u glavnom ti predlozi premaše iznos očekivanih prihoda u tekućoj godini, tako da se ide prema prioritetima i onim projektima za koje su ispunjeni svi uslovi u skladu sa svim važećim zakonima da se mogu realizovati u toku godine.

PROGRAMSKO FINANSIRANJE – OZBILJNOST U PLANIRANJU


NNR: Već nekoliko godina se donose programski budžeti. Građanima, možda, baš nije najjasnije šta to znači, ali to suštinski znači da u toku godine ne može da se nešto ubacuje u budžet.

MILOŠ CVETANOVIĆ: Budžet je pravni dokument koji utvrđuje plan prihoda i rashoda za jednu godinu i on, kao takav, predstavlj ajedan plan. Programsko budžetiranje je doprinelo da to bude mnogo preciznije nego što je bilo ranije i da se na mnogo precizniji i ozbiljniji način naprave ti planovi. U svakom slučaju, zbog raznih okolnosti, pozitivnih ili negativnih, tokom godine može da dođe do povećanja prihoda ili rashoda, te to uslovi promenu budžeta i to se radi rebalansom budžeta. Mi gledamo da budžetiranje bude što preciznije, da taj plan bude što precizniji, ali, kad nekad ostvarite neki veći ili manji prihod od onog planiranog i onda je neminovano da se izvrši rebalans budžeta. Mogu da kažem da mi pravimo odlično izvršenje u tekućoj godini, skoro stoprocentno tačno planiranje za ovaj period.
Izvršenje na šestomesečnom nivou je 49,6% što pokazuje izuzetno dobro planiranje prihoda i rashoda i ostvarenje istih, imajući u vidu da se u prva dva kvartala ostvarenje uvek bude slabije u odnosu na druga dva kvartala i zbog perioda, i zbog početka novih godina, završnih računa, itd. U svakom slučaju, jeste programsko finanasiranje to da se pokaže jedna ozbiljnost u planiranju i da se ti programi ostvaruju onako kako su se planirali. Zato je takav budžet bolji od ranijih budžeta koji su dozvoljavali na jedan opštiji način razne promene u toku godine.

NNR: Kako građani mogu da dostavljaju svoje predloge?


MILOŠ CVETANOVIĆ: Građani svoje predloge mogu da dostavljaju pre svega preko sajta grada, gde je preko cele godine otvoren baner „Budžet grada“. Ti predlozi softverski odmah dolaze do Odelenja za finansije.

Dalje, mogu da dostavljaju preko Saveta mesnih zajednica i kancelarija, Gradske uprave, a mogu i kada krene Javna rasprava o predlogu budžeta. Tada se uglavnom na više mesta u Gardu Leskovcu postave kutije gde je moguće staviti predloge, a tu je i završni dan rasprave o budžetu, u skupštini Grada Leskovca. Lično smatram da je sada pravo vreme da građani preko svojih mesnih kancelarija i zajednica dostave svoje predloge, kako bi se mogla na vreme proveriti realnost planiranja i izvršenja tih predloga u sledećoj godini.

NNR: Koliko su građani upućeni i zainteresovani za tu mogućnost predlaganja?


MILOŠ CVETANOVIĆ: Bilo je do sada predloga, ali to, imajući u vidu broj stanovnika, nije u nekom velikom broju. Ali, svake godine je sve više i više tih predloga, što znači da građani shvataju da imaju tu mogućnost da predlažu budžet i da to nije samo puka priča, nego da se
ti predlozi i nađu u budžetu i budu realizovani.

NNR: Ranije je postojao i vodič za budžet.

MILOŠ CVETANOVIĆ: I sada ga imamo. Pokušavamo i da putem raznih prezentacija dočaramo građanima šta je, u stvari, budžet, da je budžet jedan pravni dokumenat koji će predvideti sve prihode i rashode u jednoj godini. Na taj način pokušavamo da građanima pojasnimo način na koji funkcioniše budžet, kako se puni i prazni budžet, ali i sam način
izvora prihoda i način ostvarivanja rashoda.

KAKO NASTAJE BUDŽET GRADA

Na sajtu grada Leskovca postoji Vodič kroz budžet za prošlu godinu u kome se objašnjava kako se kreira dokument koji je i sada aktuelan.

Budžet grada je pravni dokument koji utvrđuje plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka grada za budžetsku, odnosno kalendarsku godinu. To znači da ovaj dokument predstavlja predviđanje koliko će se novca od građana i privrede u toku jedne godine prikupiti i na koji način će se taj novac trošiti. Iz gradskog budžeta se tokom godine plaćaju sve obaveze lokalne samouprave. Isto tako u budžet se slivaju prihodi iz kojih se podmiruju te obaveze. Gradonačelnik i lokalna uprava sprovode gradsku politiku, a glavna poluga te politike i razvoja je upravo budžet grada. Prilikom definisanja ovog, za grad Leskovac najvažnijeg
dokumenta, rukovode se zakonskim okvirom i propisima, strateškim prioritetima razvoja i drugim elementima.

Realnost je takva da postoje velike razlike između želja i mogućnosti, tako da kreiranje budžeta podrazumeva utvrđivanje prioriteta i pravljenje kompromisa.

UPUTSTVO MINISTARSTVA FINANSIJA

Ministartstvo finansija je lokalnim samoupravam prosedilo Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu u kome se,ovo upozorenje deo opštih napomena.
Unapređenje budžetskog procesa kroz primenu programskog budžetiranja predstavlja deo reforme upravljanja javnim finansijama kojim se stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih
usluga javne uprave. Uputstvo za izradu programskog budžeta, kao i Aneks 5 kojim je definisana uniformna programska strukura budžeta JLS za izradu odluke o budžetu JLS za 2022. godinu i dokument koji sadrži ciljeve programa i programskih aktivnosti i listu uniformnih indikatora mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija (www.mfin.gov.rs). 2. Opšte napomene za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti Usled nastale situacije vezane za pandemiju zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo finansija daje preporuku jedinicama
lokalne samouprave da prilikom pripremanja odluka o budžetu imaju u vidu finansiranje svih mera iz svoje nadležnosti koje su neophodne za sprečavanje pojave širenja i suzbijanja ove zarazne bolesti, kao i da prilikom planiranja rashoda izvrše raspored sredstava u odnosu na
obaveze čije izmirenje je prioritetno.

Ekipa Nove Naše reči

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*