Raport taro agoripe I dekada hem inkluzija e romengiri 2005-2015

 

 

 

Taro agoripe i Dekada hem inkluzija za ko Roma(2005-2015)iklistilo anglutno roporto koleste ki osnova podaci  koleja isi merinipe o progres, ili ako nane progress, ano dikhibe o roma hem o romnja ko odnos o prioritetija tari Dekada hem inkluzije . Ano agoripe leljape podaci kola I dostupna kola ćedinđe o raštikane statističke agencije hem o nevladine organizacije, dok ki buti so ćerđe o ekspertija hem ekspertkinje bućarni grupa za ki integracija o Roma hem o Romnja Agencija za ko fundamentalna hakaja ćerdo liloro taro relevantna indikatorija tari integracija. Autorija hem o autorke nadinenape da akija publikacija ka mažitninel za ki Agencija za ko fundamentalna hakaja ani Evropakiri unija te anen standartdizujime sistemi indikatorija hem ćedimasere podatkija tari inkluzija Roma hem o Romnja.

 

Osnovna  ciljevija tari Dikada hem inkluzija inele “aćavelpe I diskriminacija hem pandiba, bilinde jazija maškaro Roma/Romnja hem avera amalipa” naročito ko oblastija ki buti, obrazovanje, sastipe hem besiba ( stanovanje) sar te lelpe po buljarde ciljevija tari bidiskriminacija, rodno ravnopravnost tikoripe taro ćororipe. Indeks tari Inkluzija Roma ićeri indikatorija pandle za ko oblastija , a rodna raslojime podaci I dinde kote šaine te lenpe. Uporedinipe o stanje taro sa o indikatorija tari scelo populacija ki phuv, Roma hem Romnja zasebno ( situacija e Romnjengiri na poredinipe sa sa I romani populacija nego sa sa I populacija ki phuv so o autorija/ke buljarena da nane smisla maškarpeste te poredini o stanje taro duj dukhuvdehem ikalde grupe). Dinde I posebna agoripa za ko 11 phuvja: : Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora,

Rumunija, Srbija, Slovačka hem i Španija.    Zalo sa o dikhiba da bi

ćedenape o podaci tari inkluzija taro Roma hem Romnja moralo bi te ovel često hem sistematski, vaćeripe da ano but phuvja naštine te arakhenpe zasebna podaci taro murša hem džuvlja, posebno ko dikhiba o indikatorija pandle za ko bućaripe , obrazovanje, sastipe( ani BiH, Španija, Mađarska, hem Rumunija). Phuvja ano kola I dostupna rodno raslojime o podaci zap o bare indikatorija I Češka , Crna Gora , Slovačka hem i Srbija.

 

Ano agoripe za ki amari phuv, kote isi podaci tari 2014, 2011, 2005, 2004. i 2002 berš , vaćeripe da I rig o Roma hem o Romnja ano dikhiba o pristup za ko obrazovanje hari I poanglal kad I ko pučiba o osnovno hem o srednje obrazovanje. Procenti taro bare obrazovna Roma hem Romnja I dalje I paše I nula. Vaćeripe I da o Roma hem o Romnja I pobuderi ko specijalna sikavne , kod I ko anglaeder o sikavne ustanove dikhavno o anglunipe I nane  segregacija. Ko pučiba indikatorija phandle za ki buti tikorisalo o jaz maškaro Roma/Romnja hem ki celo populacija. KO sa adava isi but Roma/Romnja  kola nanolen bućarno iskustvo , kote I but terne kola nanolen buti a kola nane ni ko sikavne, a ko adija grupa I naročito zastupime o čhija. Po šukar i situacija I ko oblast stanovanje, iako isi but Romahem romnja kolen nanolen imovinska dokumentija I bešena ano ikalde hem perde mahale. I stopa taro meriba e romane neve bihande čhavorengiri i uli duplo po bari ko odnos tari opšte populacija, a o trajosoro veko I 12 berš po tikoro. Iako nane dostupna podaci taro prosečno lejba( primanja) , proceninipe  da o ginde roma hem Romnja kola trajinena ano apsolutno ćororipe barilo,  a za ko 40% dikenape sa diskriminacija

 

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*