OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LEBANE

Република Србија

Општинска управа Лебане

Одељење за урбанизам, имовинско- правне

комунално-грађевинске, стамбене

и инспекцијске послове

Послови заштите животне средине

06 Број 501-33/11

09.10.2019.год.

Л е б а н е

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ

Служба за заштиту животне средине

Цара Душана 116, Лебане

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО

ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, послови заштите животне средине Општинске управе Лебане, на захтев носиоца пројекта „Vip mobile“ d.o.o, Нови Београд, улица Милутина Миланковића 1ж, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „NI4380_01 LE_Bošnjace_01“ за мобилне телекомуникационе мреже GSM900/UMTS2100/LTE800, на к.п. бр. 6934 КО Пертате, на територији општине Лебане.

            У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС», број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „NI4380_01 LE_Bošnjace_01“, коју је израдила Лабораторија „W-LINE“ из Београда.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

            Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», број 135/04 и 36/09).

                                                                                                          Саветник

                                                                                                  Михајло Јанковић

Neka Vaš komentar bude prvi

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*