Kada će dospeti prva rata odloženih poreza i doprinosa?

LESKOVAC

Privredni subjekti koji su se opredelili za odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, tu obavezu mogu da odlože na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate dok odlaganje traje, navodi  se u uredbi koju je donela Vlada Srbije. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna istog datuma u mesecima koji slede. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Uredbom je predviđeno i da privredni subjekti mogu u celosti da isplate dugovani porez i doprinose, a ukoliko ne izmire ratu u predviđenim rokovima, gube pravo na odlaganje plaćanja.

Odlaganje plaćanja odnosi se na porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, a privredni subjekti ovu pogodnost ostvaruju bez sprovodjenja posebnog postupka.

Takođe, odlaganje se odnosi  i na akontacije poreza na dobit pravnih lica, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Odlaganje plaćanja se može ostvariti i za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike, bilo da su se opredelili za isplatu lične zarade, ili ne, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu.

Preduzetnicima-paušalcima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti, takođe se odlaže plaćanje obaveza na 24 jednake mesečne rate bez kamate.

Za obveznike kojima se poslovna i kalendarska godina ne poklapaju, sa poreskom prijavom do 31. januara 2021. godine, a čiji se poreski period završava u 2020. godini, mesečna rata dospeva takođe 10. februara i ne može biti manja od 2.000 dinara.

Šta ako se firma u međuvremenu ugasi

Neplaćeni iznos obaveze pravnog lica koje u statusnoj promeni prestaje da postoji, a ima samo jednog pravnog sledbenika, preuzima pravni sledbenik i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, u skladu sa ovom uredbom.

Ako u statusnoj promeni pravnog lica koje prestaje da postoji ima više pravnih sledbenika, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja dužno je da plati pravno lice koje prestaje da postoji, a pre brisanja iz registra privrednih subjekata koje se vodi kod Agencije za privredne registre.

Ako pravno lice u statusnoj promeni ne prestaje da postoji, to pravno lice zadržava pravo na odlaganje plaćanja obaveze utvrđeno ovom uredbom i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, u skladu sa ovom uredbom.

Neplaćeni iznos obaveze pravnog lica prema kojem je pokrenut stečajni postupak, prijavljuje se i naplaćuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

U slučaju prinudne likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze smatra se dospelim danom pokretanja postupka prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze to pravno lice je dužno da plati do okončanja postupka likvidacije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*