Najteže do posla dolaze stariji od 50 godina, zabrinjavajući broj nezaposlenih sa visokom stručnom spremom

Na području Jablaničkog okruga registrovano je 22.264 nezaposlenih, dok se na području Grada Leskovca nalazi 12.927 osoba.

Prema starosnom dobu, najteže do posla dolaze građani stariji od 50 godina, na evidenciji nezaposlenih žene i muškarci su u gotovo ravnopravnom položaju, najveći broj u popisu čine lica sa najnižim stepenom obrazovanja, ali je zabrinjavajući i broj onih sa visokom stručnom spremom.

Koliko je nezaposlenih ukupno, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje , bilo na kraju prošle , 2022. godine , na teritoriji opština Jablaničkog okruga i grada Leskovca, pitali smo Mariju Stevanović, načelnicu odeljenja filijale u Leskovcu.

”Prema podacima iz statističkog biltena Filijale Leskovac za decembar 2022.godine, na području Jablaničkog okruga registrovano je 22.264 nezaposlenih lica, dok se na području Grada Leskovca nalazi 12.927 lica. Stanje na evidenciji u ostalim opštinama je sledeće: Bojnik – 1.580 lica, Vlasotince – 3.437 lica, Lebane – 3.290 lica, Medveđa – 894 lica, Crna Trava – 136 lica”, rekla nam je nedavno Stevanović.

Pitali smo koliko je nezaposlenih bilo u prošloj godini u tim opštinama i gradu Leskovcu?

M. Stevanović: – U decembru 2021.godine na području Jablaničkog okruga bilo je registrovano 23.029 nezaposlenih lica, dok je na teritoriji Grada Leskovca evidentirano 13.227 lica. U ostalim opštinama stanje je bilo sledeće: Bojnik – 1.671 lice, Vlasotince – 3.582 lica, Lebane – 3.453 lica, Medveđa – 957 lica, Crna Trava – 139 lica.

Kako se kreću podaci po kategorijama nezaposlenih, imajući u vidu starost, stručnu spremu, žene, osobe sa invaliditetom, Romi…

M. Stevanović: – Analiza prema traženim kriterijumima je izvršena za podatke na teritoriji Jablaničkog okruga prema podacima iz biltena za decembar 2022.godine.
Prema godinama starosti: 15-29 godina – 4.380 lica, 30-49 godina – 8.709 lica, preko 50 godina 9.175 lica.
Prema stepenu stručne spreme stanje izgleda ovako: 1. stepen stručne spreme – 7.658 lica, 2. stepen – 285 lica, 3. stepen – 6.194 lica, 4. stepen – 5.922 lica, 5. stepen – 95 lica, 6/1 stepen – 444 lica, 6/2 stepen – 478 lica, 7. stepen – 1.187 lica. Prema polu, od ukupnog broja nezaposlenih žene čine 50,66%, ili u nominalnom prikazu 11.281 lice. Među osobama sa invaliditetom, zaključno sa 31. decembrom 2022.godine, na području okruga evidentirane su 494 osobe sa invaliditetom, od toga 245 žena.
Što se poplacije Roma tiče, u skladu sa zakonskim pravom na izjašnjenje o nacionalnoj pripadnosti, na području okruga registrovano je 3.297 lica romske nacionalnosti, od toga 1.580 žena.

Koliko je nezaposlenih posebno među mladima u svim ovim opštinama i gradu Leskovcu?

M. Stevanović: – U skladu sa strateškim dokumentima u politici zapošljavanja, kategoriji mladih pripadaju lica do 30 godina starosti. Prema statističkim podacima za decembar 2022.godine pregled broja mladih po opštinama je sledeći:
Bojnik – 314 lica, Vlasotince – 605 lica, Lebane – 646 lica, Leskovac – 2.622 lica, Medveđa – 179 lica, Crna Trava – 14 lica.

Koliko je sa vaše evidencije “skinuto” ljudi po opštinama i gradovima u prošloj godini zbog zapošljavanja po opštinama i gradovima? Da li su oni našli posao u privtanom ili javnom sektoru?

M. Stevanović: – Prema izveštaju NSZ o broju slučajeva zapošljavanja sa evidencije NSZ u periodu 1. januara do 31.decembra 2022. godine na području Jablaničkog okruga ukupno je registrovano 8.670 slučajeva zapošljavanja, od toga 4.476 žena. Veći deo zaposlenih posao je našao u privatnom sektoru. Ne raspolažemo podatkom po opštinama/gradovima.

Koliko je mladih ljudi među njima ? Koliko je Roma?

M. Stevanović: – U kategoriji mladih do 30 godina starosti evidentirano je 2.960 slučajeva zapošljavanja, dok je u kategoriji Roma 532 slučaja zapošljavanja. Ne raspolažemo podatkom po opštinama/gradovima.

Koliko su svaka od opstina i grad Leskovca izdvajali za podsticajne mere zapošljavanja u ovoj godini, u saradnji sa NSZ?

M. Stevanović: – Prema Sporazumu o tehničkoj saradnji Grad Leskovac je izdvojio 30 miliona dinara za realizaciju četiri mere. Za javne radove zaključena su tri ugovora za angažovanje 37 lica uz finansijsku vrednost od 6.570.041 dinara. Radovi su počeli u oktobru 2022.godine. Za meru subvencija za samozapošljavanje zaključeno je 34 ugovora uz finansijski iznos od 10.200.000 dinara.
Za mere stručna praksa za lica sa VSS i stručna praksa za lica sa VSS i prosečnom ocenom 9,00 i više u toku studija izdvojeno je 2.893.200 dinara.
Opština Medveđa je, prema Sporazumu o sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja, izdvojila 3 miliona dinara, dok je NSZ izdvojila 5 miliona dinara. Tokom 2022. godine realizovana je mera javni radovi. Zaključena su 4 ugovora sa lokalnim izvođačima i angažovano je 37 lica.
Opština Lebane je, prema Sporazumu o sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja, izdvojila 5 miliona dinara, dok je NSZ izdvojila 7,5 miliona dinara. U 2022. godini su realizovane tri mere:
Po javnom pozivu za realizaciju javnih radova zaključena su sedam ugovora za angažovanje 59 lica. Ukupan finansijski zahvat za realizaciju ove mere iznosio je 6.570.041 dinara;
Za dodelu subvencije za samozapošljavanje zaključeno je 11 ugovora sa pojedinačnim iznosom subvencije od 300.000 dinara, ukupno 3.300.000 dinara;
Za realizaciju mere stručna praksa zaključeno je pet ugovora uz angažovanje 7 nezaposlenih lica – ukupni finansijski zahvat za ovu meru je bio 1.294.350 dinara.
Izdvojena finansijska sredstva koja preostanu nakon realizacije svih mera vraćaju se u budžet.
Sa opštinom Bojnik nije potpisan sporazum, dok je sa opštinom Vlasotince raskinut.

MOJA PRVA PLATA

Koliko je mladih angažovano u okviru programa “Moja prva plata” na nivou okruga, Leskovca i opština?

M. Stevanović: – U 2022.godini u program Moja prva plata uključeno je 236 lica sa područja svih opština Jablaničkog okruga. Ne raspolaženo podacima koji su klasifikovani po opštinama. Sa visokim obrazovanjem uključeno je 71 lice, dok je sa srednjim obrazovanjem ugovore potpisalo 165 lica. Visina novčane naknade za lica sa srednjim obrazovanjem je 25.000 dinara mesečno, dok je za lica sa visokim obrazovanjem mesečni iznos naknade 30.000 dinara. NSZ za vreme stručnog osposobljavanja uplaćuje i doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja. Poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredsta koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje NSZ i na taj iznos se plaća porez po stopi od 20%. Program se sprovodi pune dve godine i omogućio je mladima do 30 godina starosti da prvi put stupe u svet rada i steknu prva praktična znanja i radno iskustvo.

Gde je angažman češći , u javnom ili privatnom sektoru?

M. Stevanović: – Veći broj odobrenih pozicija je u privatnom sektoru.

Razgovarala: Ljiljana Stojanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*