Page 2 - 40
P. 2

Стопетнаеста седница Градског већа
     ЗА РК „ДУБОЧИЦА 54“ - 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА


     На 115. седници чланови                            план). Редовно су исплаћиване
   Градског већа Града Лесковца                           све обавезе према упосленицим и
   су имали извештај о извршењу                            сервисиране су све обавезе.
   буџета Града Лесковца за првих                             Донета је и одлука да се из
   девет месеци 2019. године. Укупни                          текуће буџетске резерве изврши
   постварени приходи, примања и                            прерасподела средстава и одобри
   пренета неутрошена средства из                           уплата од пет милиона динара за
   ранијих година износе нешто преко                          подршку активности локалним
   2,6 милијарде динара, односно                            спортским организацијама,
   61,3% у односу на план. Једна од                          удружењима и савезима. Од ове
   најзначајнијих приходовних ставки                          суме 3,5 милиона динара биће
   је порез на зараде и он је остварен                         прослеђено Рукометном клубу
   са 67,8 %, односно 965 милиона                           „Дубочица 54“, с обзиром да
   динара, што је за 115 милиона више                         се они од ове јесени такмиче у
   него прошле године у ово време.                           највишем рангу такмичења и имају
     Порез на приход од самосталне                          веће издатке, а то није могло да се
   делатности остварен је са 108                          предвиди приликом прављења и
   милиона (72%) или 27 милиона  на имовину остварен је са 316  тиче, остварен расход износи 2,6  одобравања годишњег програма.
   више него у прошлој години. Порез  милиона (68,2%). Што се расхода  милијарде (59,6% у односу на  И.С.
     Јавне расправе
   О ОДГОВОРНОСТИМА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД


     Да ли центри за социјални рад у Србији,
   на декватан начин комуницирају са медијима,
   а посредно и са јавношћу и у којој су мери
   сами кривци што им се, често незаслужено,
   приписује одговорност за негативне појаве,
   чији су актери њихови корисници, неке су од
   тема којима се бавила радионица у организацији
   Организације “Амитy”, намењена запосленима
   у организацијама социјалне заштите на
   територији Јабланичког И Пчињског округа.

     Перцепција најшире јавности о социјалном
   раду, па самим тим и о стручњацима који раде у
   центрима, не одговара у потпуности стварности.
   Често им се приписује одговорност за негативне
   исходе ситуација у којима се нађу корисници
   њихових услуга. Такви ставови неретко
   само појачавају фрустрацију запослених, а
   потенцијалне кориснике још више удаљавају
   од центара и сродних институција.
     Директор лесковачког Центра за социјални
   рад, Предраг Момчиловић, каже да су он и
   његови сарадници свесни значаја медија у  о супротном искуству, каже да је то било у  и сами треба да говоре грађанима о својим
   тачном, нетенденциозном и објективном  време када није руководила том установом.  активностима, промени прописа и новим
   информисању јавности, а на питање новинара  Данашњу радионицу оцењује као врло корисну  услугама.
   да ли су, у обавештавању грађанства,  и сврсисходну.           - Ако се, и када догоде немиле ситуације,
   службеницима одрешене руке или је тај систем  Председница Управног одбора  Центри за социјални рад треба да буду
   централизован, као у појединим установама,  Организације ‘’Амитy’’ и социјална радница  први који излазе са саопштењем за јавност,
   одговара:               са дугогодишњим искуством на информисању  као релевантном информацијом, чиме ће
     - Ево ту је велики број запослених у Центру  локалне заједнице, Надежда Сатарић, сматра  предупредити нагађања. Недавно су новине
   за социјални рад Лесковац, па можете одмах да  да Центри за социјални рад немају добар имиџ  објавиле да је једно дете умрло од глади и да
   их питате, да ли им је икада ‘’забрањено’’ да  код медија:        је за то крив центар за социјални рад. Онда
   дају изјаве на тему рада Центра или из области  - Зато што се све негатине појаве и  се испоставило да је малишан умро јер је био
   којом се баве, односно да ли је информација коју  екстремне ситуације у локалној заједници  болестан, а да је центар урадио све што је
   су намеравали да дају новинарима, цензурисана  преломе преко ових установа и када су, а још  могао. Исправка је дошла касно, јавност је
   од стране директора. Табу тема нема, али  више када нису одговорне. Оне несумњиво  институцију већ осудила. Начин рада мора
   постоје информације и увек ће постојати, које се  сносе део кривице, али кривце треба тражити  да се мења, јер је потребно да социјални
   медијима, нити било коме другом не откривају.  и на другој страни. Данас смо причали о томе  радници и службеници центара ‘’сиђу у народ’’
   У такве спадају идентификациони подаци о  да су они државни службеници, имају јавна  и непосредно контактирају са грађанима, преко
   корисницима и детаљи о поступцима који се  овлашћења и располажу новцем свих грађана  месних заједница И канцеларија.
   воде пред судом, јер је то законом забрањено у  Србије, који имају право да знају на које се  Сатарићева је имала поруку и за новинаре.
   циљу заштите лица. Све остало, као и до сада,  услуге и друге потребе он троши. Запослени у центрима за социјални рад
   доступно је јавности.              Учесницима радионице смо указали на оно  обављају тежак и одговоран посао, па би чешће
     Љубинка Пузић из Центра за социјални  о чему треба информисати локалну заједницу  могло да се пише о њиховом пожртвовању и
   рад, који својом надлежношћу покрива  и потенцирали потребу за обавештавањем  посвећености, него да се помињу и етикетирају,
   Власотинце и Црну Траву, потврђује добру  јавности. Не смеју Центри за социјални рад  и то негативно, само у несрећним случајевима.
   сарадњу са медијима, а на новинарску опаску  увек чекати да им се новинари обрате, већ           Н.Р.

    Нова Наша реч излази сваког петка. Издавач је Удружење грађана Нова Наша реч. Први број је изашао 25. новембра 2011. године.
    Редакција: главни и одговорни уредник Никола Милићевић, заменик главног и одговорног уредника Љиљана Стојановић, технички уредник Владимир Тасић.
    Редакција: Иван Спирић, Сава Димитријевић,              .
    Адреса редакције: Јанка Веселиновића 3/2, Лесковац. Контакти 016/214796, 063/8549104. Е-mail nova.nasarec@gmail.com. Веб сајт www. novanasarec.org.rs.
    Жиро рачун 170-0030012783000-08, Уникредит банка.
    За претплату, све врсте огласа и рекламе обратити се редакцији. Штампа “SVEN”, Ниш. Тираж 1000 примерака.
    Нова Наша реч је доступна, као електронско издање, и на www.novinarnica.net. Нова Наша реч је чланица Асоцијације локалних независних медија Local Press.
   2                                                Нова наша реч
   1   2   3   4   5   6   7