Page 3 - NNR 13
P. 3

СЛОБОДАН ГЛИШИЋ И СТЕФАН КИТАНОВИЋ

          НОВИ ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА


     На 30. седници Скупштине Града Лесковца  тему “Развој и испитивање нових биоактивних
   разрешена су два члана Градског већа на  козметичких формулација“ са оценом 10. Током
   сталном раду због подношења оставки. Ради  студирања на мастер студијама остварио је
   се о Дејану Цакићу и Радославу Стевановићу.  просечну оцену 9,90.
   Нови чланови Градског већа су др Слободан  Године 2012/2013. на Технолошком
   Глишић и Стефан Китановић, који на ове  факултету у Лесковцу уписао је докторске
   функције долазе из кабинета градоначелника  студије на смеру технолошко инжењерство.
   Лесковца, где су радили као помоћници. Школске 2014/2015. године ангажован је
                      као сарадник у настави на извођењу вежби
                      из предмета математика 1, а 2015/2016. на
                      предмету инструменталне методе. Претходне
                      године докторских студија завршио је у
                      року са просечном оценом 10. Докторску
                      дисертацију под називом „Развој биокомплекса
                      и наночестица биоактивних метала
                      стабилизованих олигосахаридима“ одбранио
                      је јуна 2018. године, чиме је стекао научни
                      назив доктор наука – технолошко инжењерство.
                       Као стипендиста Министарства просвете,  у Нишу делегиран је за представника
                      науке и технолошког развоја укључен је од  студената у највишем представничком телу
                      априла 2013. године на реализацији пројекта  студената Универзитета Србије – Студентској
                      Министарства просвете, науке и технолошког  конференцији Универзитета Србије. По
                      развоја, из програма технолошког развоја (бр. завршетку студија обављао је стручну праксу
                      ТР-34012), под називом „Биљни и синтетички  у Градској управи Града Лесковца, Одељењу за
                      биоактивни производи новије генерације“. финансије, након чега је и волонтирао на истим
                       Стефан Китановић је рођен 24.11.1992.  пословима. Потом је обављао послове шефа
                      године. Дипломирао је на Економском  рачуноводства у Прекршајном суду у Лесковцу
     Др Слободан Глишић је рођен 04.05.1988.  факултету Универзитета у Нишу, са просечном  и био члан Одбора за буџет и финансије Града
   године у Лесковцу, где и данас живи. оценом 9.73 , смер Финансије, банкарство и  Лесковца. Добитник је Повеље за најбољег
     Студије је уписао школске 2007/2008.  осигурање. Мастерирао је на Економском  спортисту Града Лесковца, стипендиста фонда
   године на Технолошком факултету у Лесковцу,  факултету Универзитета у Нишу, са просечном  за младе таленте, „Доситеја“, Министарства
   смер фармацеутско-козметичко инжењерство.  оценом 9.71, смер Финансије, банкарство и  омладине и спорта, стипендиста Града Лесковца
   У четвртој години основних студија, 2010/2011.  осигурање, на катедри за рачуноводство,  „Подршка младим талентима“, добитник
   године, проглашен је за најбољег студента ове  информатику и математику. Октобарске награде Града Лесковца за изузетне
   високо образовне установе. Дипломирао је 8.  У току студија основао је спортско друштво  резултате остварене током школовања на
   октобра 2011. године.         на Економском факултету Универзитета у Нишу  Економском факултету Универзитета у Нишу,
     Исте године на Технолошком факултету  и био члан Извршног одбора универзитетског  исказану хуманост, као и за развој и промоцију
   уписао је мастер студије, смер фармацеутско- спортског савеза града Ниша. Био је члан  спорта у Лесковцу.
   козметичко инжењерство, које је и завршио  Студентског парламента Универзитета у Нишу.
   5. октобра 2012., одбранивши мастер рад на  Испред Студентског парламента Универзитета          И.С.
   ДЕО ОПОЗИЦИЈЕ БОЈКОТОВАО РАД ТРИДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ     На конференцији за медије одборници  буџет нашег града, док њиме владају СНС- правосудном испиту“ као да посао инспектора
   Демократске странке образложили су разлоге  овци, може да буде само трагичан, комичан  не могу обављати и друге професије!? Да
   због чега неће учествовати у раду 30. седнице  и, као овај ребаланс, трагикомичан. Наиме,  ситуација буде још апсурднија, за послове
   Скупштине Града Лесковца. Одборница Јелена  основним буџетом је планирано кредитно  пружања правне помоћи грађанима више није
   Спирић је позвала колеге из свих одборничких  задужење од чак 400 милиона динара,  потребан правосудни испит већ само положен
   група да јавно упитају зашто није спроведена  иако смо на време упозоравали да је то  државни стручни испит!? Дакле, финасије ће
   једногласна одлука са седнице одржане 15.  мегаломански, нереално, једноставно немогуће;  контролисати правници, без знања о економији,
   и 16. јануара да се средства намењена за  да несрећа буде већа, задужење је планирано  а грађане ће заступати било ко са државним
   другу дневницу одборника уплате на рачун  без сагласности надлежног министарства о  испитом, без знања о праву. Пошто од јануара
   Националног удружења родитеља деце оболеле  кредитном задужењу, а што је обавезан услов за  ове године Град Лесковац нема лице које пружа
   од рака (НУРДОР).          доношење скупштинске одлуке. Али, када су то  стручну правну помоћ грађанима, Лесковац је
     -То до данас није урађено, нити је било ко  закони били важни СНС-у? Новим ребалансом  постао једини град без могућности да његови
   од одборника добио своју дневницу. То је не  кредитно задужење смањено је са планираних  грађани добију и овакву врсте правне заштите.-
   само бахато, него и бедно. Како се спороводе  400 милиона на 180 милиона, што доказује да  Стојановић сматра и да постоји на стотину
   одлуке које су мање сензитивне и које се тичу  стање у буџету уопште није онако ружичасто  разлога због којих Демократска странка мисли
   већих финансијских средстава, када се не  каквим напредњаци желе да га прикажу, већ  да одржавање скупштине нема никакву сврху и
   спроводе одлуке у којима се помаже болесној  напротив, стање је катастрофално! Тачније,  због чега неће присуствовати овој политичкој
   деци? Подсећам да се ради о суми од око  ова неспособна власт сада и јавно признаје  фарси.
   137.000 динара.-           да ће приходи Града Лесковца бити смањени  Одборници ДС-а су рекли да са њима
     Одборник Саша Стојановић је најпре  за 220 милиона; такође, ова власт признаје и  бојкотује седницу и одборник Двери као део
   подсетио да је ова странка „на време указивала  да ће инвестиције у инфраструктуру (градски  коалиције Савеза за Србију. Стојановић је
   на све грешке овогодишњег буџета Града  трг и улица Радета Жунића, на пример) бити  нагласио да искрено верује да ће и одборници
   Лесковца, доказујући да је овакав буџет само  умањене за тај износ. Други разлог зашто ДС  групе „Заједно за Лесковац“ бојкотовати рад
   један обичан циркус; да је ситуација више  нече учествовати на скупштинској седници  скупштине „с обзиром да имамо веома сличне
   него алармантна, што доказује и планирани  је и предлог за изгласавање Правилника о  ставове по питању рада ове локалне власти.“
   ребаланс, само пар месеци после његовог  изменама систематизације градске управе.
   изгласавања.“            Наиме, ова власт предлаже да за посао пореског
     -Већ смо рекли, буџети нормалних градова  инспектора више не буде потребан „положен          И.С.
   се деле на развојне, социјалне и пројектне;  државни испит“ већ инсистира на „положеном
   Нова наша реч                                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8