Page 4 - NNR 43
P. 4

Јавна расвета у Лесковцу
        ДАТА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОЈЕКАТ     На скупштини Града Лесковца усвојен                  милиона, а 86 милиона је био рачун за утрошак
   је коначни Нацрт Уговора о јавно-приватном                струје, а 18,6 за одржавање система. Приватни
   партнерству за вршење услуга замене јавног                партнер гарантује уштеду од 84,39% трошкова
   осветљења применом мера уштеда енергије са                електричне енергије. За 15 година, колико ће
   лед технологијом на територији Града Лесковца.              уговор да важи, без увођења ЛЕД расвете град
   Начелник Градске управе Лесковца Милош                  би имао расходе од 1,5 милијарди динара, док
   Цветановић је у образложењу најпре подсетио                ће увођењем јавне расвете град имати трошкове
   да је Скупштина Града Лесковца на седници                 од 1,29 милијарди динара. Укупна уштеда ће
   одржаној 19. априла 2018. године донела Одлуку              бити 260 милиона, односно преко два милиона
   о покреетању јавно-приватног партнерства без               евра. За првих 13 година трајања уговора на
   елемената концесије за реализацију пројекта                годишњем нивоу уштеда ће бити 8,7 милиона
   реконструкције, рационализације и одржавања                динара, а у последње две године 74 милиона
   система јавног осветљења на територији града               годишње. Након истека уговора трошкови
   Лесковца.                                 града износиће 13,5 милиона плус трошкови
     -На истој седици донето је и Решење о                 одржавања. Укупна вредност пројекта је 1,093
   именовању стручног тима за реализацију                милијарде динара или 9,3 милиона евра. Град
   овог пројекта. Задаци стручног тима су били                ће у првих 13 година уговора без икаквог
   да изради предлог пројекта и да дефинише                 кредитног задуживања имати мање трошкове
   јавни интерес и доказивање трошкова                  него што их има сада, али са потпуно новим и
   оправданости, као и предлагање минимума                  квалитетнијим осветљењем. У последње две
   техничких и економских услова које будући                 године уштеда ће бити још већа, а порашће и
   партнер треба да испуни. Предлог који је овај  утврдила да су наведени поступци у свему  након истека уговора, када целокупна опрема
   стручни тим израдио је достављен Комисији за  спроведени у складу са законом.- остаје граду.-
   јавно-приватно партнерство Републике Србије  Цветановић је напоменуо и чињеницу
   на мишљење и комисија је дала позитивно  да је постојао привремени прекид обављања  Постоје ли другачија решења
   мишљење. Након тога је Скупштина Града  делатности на страни саветника за спровођење
   Лесковца на седници 26. јуна 2019. године  поступка јавно-приватног партнерства није од  Ненад Филиповић (Јединствена Србија) је
   донела одлуку о давању сагласности на овај  утицаја на законитост поступка јавно-приватног  рекао да одборничка група Јединствена Србија
   пројекат.-              партнерства, јер није било повреди норми  - Драган Марковић Палма неће гласати за овај
     Цветановић је побројао најважније  ни Закона о јавно-приватном партнерству и  предлог и оценио га као катастрофу за Град
   бенефите које би град требало да добије овим  концесијама, као ни Закона о јавним набавкама.  Лесковац, буџет, грађане и будућност Лесковца.
   пројектом који се односи на 13.451 светиљку  -Из свих спроведених поступака и
   и које ће бити замењене на целој територији  целокупног овог поступка се види да су на
   Лесковца.              овом пројекту, његовој припреми и реализацији
     -Инвестицију од 4,437 милиона евра  учествовала два стручна тима и да су оба
   финансира приватни партнер, а град неће  именована од стране Скупштине Града
   да има трошкове за ову делатност. Услуга  Лесковца као јавног тела, да је Комисија за
   коју је приватни партнер понудио одухвата  јавно-приватно партнерство Владе Републике
   припрему и израду пројектне документације  Србије дала позитивно мишљење на пројекат,
   изведеног стања, набавку, транспорт и монтажу  да је Скупштина након свега тога као надлежно
   опреме, управљање извођењем радова, као и  јавно тело усвојила тај пројекат. Анализирајући
   финансирање и одржавање пројекта и система  економске ефекте овог пројекта на несумњив
   јавног осветљења за време трајања уговора  начин се утврђује да се реализацијом овог
   са циљем смањења буџетских трошкова и  пројекта остварују значајни бенефити за град
   подизање нивоа ефикасности у пружању  Лесковац.-
   јавних услуга. То значи да целокупан ризик
   овог пословања и функционисања система  Предности нове технологије
   прелази на приватног партнера. На тој истој
   седици именован је и стручни тим – Комисија  Након тога уследила је дискусија где
   за реализацију набавке за избор приватног  се за реч најпре јавио градоначелник Горан
   партнера за овај пројекат. Тај стручни тим имао  Цветановић који је рекао да је систем јавног
   је задатак да у року од 90 дана изради конкурсну  осветљења у прилично лошем стању.
   документацију за реализацију јавне набавке,  -Зато нам се тај проблем намеће као високо
   пружи стручну помоћ у реализацији пројекта  рангиран. Многе локалне самоуправе немају
   и при припреми потребних анализа, односно  довољно средстава да саме спроведу пројекат  -ЛЕД технологија напредује великом
   студија оправданости, при припреми и изради  и зато је јавно-приватно партнерство врло  брзином и све што је рекао градоначелник је
   услова и конкурсне документације, правила и  атрактивно решење, где приватни партнер сноси  тако. Осветљење путева има велики утицај
   услова за оцену понуђача и примљених понуда  комплетан ризик. Овим пројектом биће замењено  на безбедност заједнице. Мањи је утрошак
   као и критеријума за избор понуде и прегледања  13.451 од укупно 13.780, а ЛЕД осветљење у  електричне енергије... Све то је у реду, то
   и оцена приспелих понуда. Стручни тим је  себи не садржи олово и има вишеструки значај  сви знамо и поздрављамо. Град тренутно за
   био и у обавези да утврди Предлог одлуке о  за заштиту животне средине. Набавка опреме  осветљење плаћа 875.000 евра годишње, што
   избору најповољније понуде у поступку јавне  и софтвера за надзор и управљање би смањила  Електродистрибуцији, што за одржавање и то би
   набавке или о обустави поступка те набавке  број радних сати осветљења на 4100 радних  требало да плаћа у наредних 15 година, уколико
   уз образложење предлога. По спроведеном  сати годишње. Тренутна потрошња електричне  не би било промена цене и других проблема.
   поступку јавне набавке донета је Одлука о  енергије на годишњем нивоу износи 9.041,505  Међутим, мислим да никад нису годишњи
   додели Уговора о јавно-приватном партнерству  киловатчасова, док ће након реконструкције  трошкови одржавања јавног осветљења никад
   најповољнијем понуђачу која је објављена на  износити 1.717,046. Укупна инсталирана  нису били оволики, односно 18,5 милиона
   сајтовима Управе за јавне набавке Републике  снага тренутно је 2.205,25 киловата, а након  динара. У извршењу буџета од 2013. године
   Србије и Града Лесковца. Након тога је Градско  реконструкције биће 418,79. Приватни партнер  је то било око 6,6 милиона, у 2017. години
   веће 23.1.2020. године наложило Градској  је у обавези и да докаже смањење потрошње у  11,9 милиона, 2018. година 10,7 милиона...
   управи Града Лесковца да преиспита поступак  киловатчасовима, а ако у томе не успе град је  Када се помиње 18,5 милиона, они се први пут
   ангажовања саветника за спровођење поступка  осигуран банкарским гаранцијама приватног  појављују у 2019. години у ребалансу у априлу,
   јавно-приватног партнерства. Градска управа  партнера. Годишњи трошкови са електричну  а у извршењу за 2019. годину се помиње бројка
   је након увида у целокупну документацију  енергију у 2018. години су износили преко 103
   4                                                Нова наша реч
   1   2   3   4   5   6   7   8   9