ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија

Општинска управа Лебане

Одељење за урбанизам, имовинско- правне

комунално-грађевинске, стамбене

и инспекцијске послове

Послови заштите животне средине

06 Број 501-28/2022-3

01.09.2022.год.

Л е б а н е

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта, „Стрела“ д.о.о. предузеће за спољну и унутрашњу трговину и посредовање, Клајић, са седиштем у ул. Лебански пут бр. 15. Доње Синковце 16000 Лесковац, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Повећање количине расхладног флуида за 10 % у објекту за складиштење и замрзавање воћа и поврћа“, на кат. парцели бр. 2592/1 КО Лебане, у улици Стојана Љубића бр. 33 у Лебану.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, у периоду од 10,00h до12,00h, од 02.09.2022. до 12.09.2022.год.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

            Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

            Обавештење се објављује на основу члана 10. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, 135/04 и  36/09).

                                                                                         Саветник

                                                                                              Михајло Јанковић

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*