ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

LEBANE

(P)

Република Србија

Општинска управа Лебане

Одељење за урбанизам, имовинско- правне

комунално-грађевинске, стамбене

и инспекцијске послове

Послови заштите животне средине

06 Број 501-28/2022-11

14.09.2022 .год.

Л е б а н е

Општинска управа Лебане

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, послови заштите животне средине Општинске управе Лебане, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта „Стрела“ д.о.о. предузеће за спољну и унутрашњу трговину и посредовање, Клајић, са седиштем у улици Лебански пут бр. 15, Доње Синковце 16000 Лесковац, спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта – „Повећање количине расхладног флуида за 10 % у објекту за складиштење и замрзавање воћа и поврћа“, који се налази у улици Стојана Љубића бр. 33 у Лебану, на катастарској парцели број 2592/1 КО Лебане, општина Лебане.

            У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење сваког радног дана од 07 – 15 часова у канцеларији бр. 18, Општинске управе Лебане, у улици Цара Душана бр. 116 у Лебану, и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

            Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

                                                                                                      Саветник

                                                                                              Михајло Јанковић

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*